Обавјештење за чланове

У склопу пројекта Младица, а на основу споразума о техничкој сарадњи који између , СРД БАЊА ЛУКА и Удружења за узгој и заштиту салмонидних и аутохтоних врста риба у ријеци Врбас „Младица“ фебруара текуће године покренута је иницијатива за законску заштиту рибље врсте младице. Након што је извршена детаљна и комплетна анализа свих риболовних прописа везаних за регулисање начина риболова на рибљу врсту младицу у земљи, региону и ширем окружењу, поред осталих активности које се проводе у склопу овог пројекта, СРД БАЊА ЛУКА је дана 27.05.2019. године, надлежном Министарству упутило Захтјев за промјену периода ловостаја на рибу младицу са досадашнег периода од 01.02.-31.05. на период до 31.08. 2019. године, у складу са Чланом 69. Закона о рибарству РС (Сл. Гласник РС 72/12, од 01.08.2012. године).

Горе наведени период ловостаја СРД Бања Лука предвидјело је и својим Програмом коришћења рибарског подручја Бања Лука за 2019. годину, те се службеним захтјевом према надлежном Министарству жељела осигурати додатна заштита ове рибље врсте. Помјерањем ловостаја риболовна сезона на ову рибљу врсту трајаће од 31.08.2019. године до 01.02.2020. године.

Дана 29.05.2019. године, Рјешењем надлежног Министарства број: 12.03.2-330-1489/19 а у складу са чланом 69. Закона о рибарству, уважен је наведени Захтјев за промјену периода ловостаја који ступа на снагу даном доношења.

Овом приликом СРД обавјештава чланове и ширу јавност да ловостај на рибљу врсту младицу на рибарском подручју града Бања Лука односно риболовној води ријеке Врбас траје до 31.08.2019. године, да су сви риболовци који се баве спортским риболовом дужни да поштују ловостајна младицу, те да ће сваки вид риболова (криволова) ове рибље врсте до законски дозвољеног периода ( 01.09.2019.-01.02.2020. ), године бити строго сакнционисан и процесуиран у складу са наведеним Рјешењем о осталим позитивним прописима који регулишу ову област.

Бистро!

Scroll to top